Pozostałe

Krótka informacja dotycząca faktur elektronicznych
Faktury elektroniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Finansów można wystawiać w dwojaki sposób:
  1. poprzez podpisanie się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  2. poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych.
Faktura elektroniczna musi mieć takie same dane co faktura papierowa zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
ORYGINAŁ i KOPIA – zgodnie z opiniami organów podatkowych faktura elektroniczna nie musi zawierać słowa KOPIA.
Zgodnie z Rozporządzeniem MF z 14.07.2005 w sprawie wystawienia oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej – faktury elektroniczne można wystawiać dopiero następnego dnia po wyrażeniu przez odbiorcę zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej. Jeżeli nie będzie takiej zgody faktura nie spełnia wymogów Rozporządzenia i nie może być traktowana jako „prawidłowa faktura”, wtedy należy wystawić powyższą fakturę w formie papierowej.
Zgodę na wystawienie faktur w formie elektronicznej można wycofać w każdej chwili. Jednakże trzeba pamiętać, że wycofanie zgody skutkuje dopiero następnego dnia po złożeniu cofnięcia. Cofnięcie zgody może być w każdej formie, jednakże najlepiej i najbezpieczniej w formie papierowej.

Należy też pamiętać, że do faktury elektronicznej odnoszą się te same procedury co do normalnej faktury. Wystawiamy korekty faktury elektronicznej [do korekt najlepiej uzyskać od odbiorcy potwierdzenie otrzymania] i duplikaty.